Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA CORBEANCA

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 18/06/2024
Exemplu: 18/06/2024
Document Număr Dată Conținut pe scurt al documentului Vizualizare document Operații
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 23 10/04/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea modalitatii de organizare, functionare si realizare, sub forma gestiunii delegate, a activitatii de sortare a deseurilor de hartie, carton, metal, plastic si sticla colectate separat din deseurile municipale in statii de sortare, inclusiv transportul rezidurilor rezultate din sortare la depozitele de deseuri si/sau la instalatiile de valorificare energetica precum si acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Ilfov (ADIGIDI) pentru delegarea gestiunii activitatii in cauza
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 22 10/04/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr.16/46300/05.11.2009
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 21 20/03/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL Privind aprobarea participarii comunei Corbeanca la "Programul Nafional de Redresare și Rezilienti, Componenta ClS - Educație - Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unităților de invațământ preuniversitar si a unitățillor conexe" precum si aprobarea intocmirii documentației necesare solicitării finanțării proiectului cu titlul "Dotarea cu mobilier, materiale didactice ti echipamente digitale a unităților de invățămant preuniversitar din comuna Corbeanca, judeful llfov"
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 20 20/03/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind mandatarea reprezentantului consiliului local Corbeanca, domnul Stefan Valentin, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Gestionarea Integrata a Deseurilor Ilfov, pentru modificarea statutului si actului constitutiv al asociatiei
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 19 20/03/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind modificarea Regulamentului si a contractului de furnizare/prestare serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 18 20/03/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind modificarea punctului I din Anexa la HCL nr.17/31.07.2008 privind aprobarea Criteriilor si Cuantumului de acordare a ajutoarelor de urgenta.
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 17 06/06/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind imputemicirea primarului comunei Corbeanca, domnul Anton V aleriu, sa efectueze transformarea postului vacant de functie publica de executie de inspector clasa I, grad profesional asistent in cadrul compartimentului impozite, taxe locale si executari silite din aparatul de specialitate al primarului comunei Corbeanca, in functie publica de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 16 22/02/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de Strada Riga pentru drumuJ de utilitate privata identificat cu numar cadastral 118067, situat in comuna Corbeanca, satuJ Tamasi, judetul Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 15 22/02/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind atribuirea denumirii de Intrarea Lotusului pentru drumul de utilitate privata identificat cu numar cadastral 118686, situat in comuna Corbeanca, satul Ostratu, judetul Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 14 22/02/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea incheierii unui protocol de cooperare intre UAT Corbeanca si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) , in vederea asigurarii colaborarii interinstitutionale a acestora in cadrul proiectului "HUB de Servicii MMSS-S11 MMSS", Cod MySmis 130963
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 13 22/02/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea încheierii unui protocol de cooperare între comuna Corbeanca – Consiliul Local, jud. Ilfov – Consiliul Județean Ilfov, Colegiul Medicilor Stomatologi Ilfov cu unități administrativ teritoriale din jud. Ilfov, în vederea realizării proiectului de interes public „Ilfov zâmbește”
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 12 07/02/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale la nivelul aparatului de specialitate al primarului comunei Corbeanca, precum și din cadrul servicilor publice din subordinea Consiliului Local Corbeanca
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 11 07/02/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea documentatiei de urbanizm PUZ, intocmita de SC Crisan&Crisan Arhitecture, Urban Planning &Design SRL, privind obiectivul de investitii (functiunile) PUZ "Construire ansamblu de locuinte, comert, sericii, echipamente publice P+ lE+M" amplasat in judetul Ilfov, comuna Corbeanca, DE 314/2, DE302, T.108, nr. cadastral 115120, 115121, 113513, 113628, in suprafata totala de 20.138 mp, beneficiari Gavajuc Ghenadii si Gavajuc Diana, Mac Capital Properties SRL, Georgescu Bogdan Nicolae, StefLeon si StefLidia, Zamfir Pavel si Zamfir Ioana.
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 10 07/02/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind modificarea HCL Corbeanca numărul 54 / 02. 11. 2022, privind aprobarea SDtudiului de Oportunitate și Indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de poziție pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în jud. Ilfov – Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 09 31/01/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind la trei atribuirea denumiri de strada Lotusului pentru drumul de utilitate publică DE 33/2, situat în comuna Corbeanca, satul Ostratu, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 08 31/01/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de sortare, tratare a deșeurilor provenite de pe raza UAT Corbeanca
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 07 06/06/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea încheierii contractului de delegare acestui activității de eliminare prin depozitarea deșeurilor provenite de pe raza UAT Corbeanca
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 06 31/01/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2023, privind repartizarea orelor de muncă privind persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 05 31/01/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea organizării rețelei școlare pentru anul școlar 2023 – 2024, în comuna Corbeanca, jud. Ilfov
afişează
HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 04 31/01/2023 HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între jud. Ilfov – Consilul Județean Ilfov, Serviciul Județean de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov și unitățile administrativ – teritoriale din jud. Ilfov în vederea realizării proiectului „Ilfov fără țânțari”
afişează

Pagini